Kvam Historiske Forening

Kvam Historiske Forening ble stiftet 24. mars 1997. Foreningen har som formål å formidle kunnskap og kontakt innen historie om Kvam. Foreningen var sovende fra ca 2004/2005 til den ble startet opp igjen 3. juni 2011.

Vedtekter
Formål
§ 1 Kvam Historiske Forening (KHF) er en privat forening stiftet 24. mars 1997. Foreningen har som formål å formidle kunnskap og kontakt innen historie om Kvam.
Medlemskap
§ 2 Personlig medlemskap er åpent for alle.
Som institusjonelle medlemmer kan bedrifter, foreninger og institusjonersom ønsker å støtte foreningen opptas som medlemmer. 
§ 3
 Kontingent fastsettes hvert år på generalforsamlingen. Medlemskapet er personlig, og de som betaler kontingent er medlemmer.
§ 4
 Bare personlige medlemmer er valgbare medlemmer.
Styret
§ 5
Foreningen ledes av et styre bestående av: Leder, nestleder, kasserer,sekretær og et styremedlem. Leder og styremedlemmer velges på generalforsamlingen etter forslag fra medlemmene.
§ 6
Funksjonstiden for styret er 2 år.
§ 7
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
§ 8
Styret sammenkalles når leder eller minst 2 styremedlemmer krever det.
§ 9 Sakene avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders stemme.
§ 10
Styret fremlegger hvert år før generalforsamlingen årsberetning, revidert regnskap,samt forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende periode. Kontingenter og innsamlede midler forvaltes av styret og skal  anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.(§ 1)
Revisjon
§ 11  Revisor velges av generalforsamlingen som også innberetningen fremlegges for.
Generalforsamling
§ 12  Ordinær generalforsamling holdes hvert år etter styrets bestemmelse, innen utgangen av april. 
§ 13
Innkalling skjer med minst 2 ukers varsel, maksimum 4 uker.
Oppløsning
§ 14 
Oppløsning av foreningen kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøte hvor minst 2/3 av medlemmene er tilstede. 

 

Bli Medlem!

Medlemmer i Kvam Historiske Forening støtter arbeidet vi utfører og får medlemsbladet "Gåmålt frå Qvam" i posten 3-4 ganger hvert år.

Se her hvordan du blir medlem

Kontakt oss

Postadresse:
Kvam Historiske Forening
co/Arild Teigen
Moavegen 40
2642 Kvam

Arild Teigen
Leder
Arild Teigen
Tlf: 97 65 90 88
Epost: arildteigen@hotmail.com

Lars Tungen
Redaktør
Lars Tungen
Tlf 982 66 880
Epost: lars.tungen@gmail.com

Følg oss på Facebook